Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-09-2021
  • PROGRAMY, STRATEGIE
  • RÓŻNE
  • STATUTY
  • ZWOLNIENIA, UMORZENIA

 PROGRAMY, STRATEGIE

LP. Nr uchwały Z dnia W sprawie

Dz.Urz.Woj.

Dol.
Zmiany

Dz.Urz.Woj.

Dol.
1. XXIII/160/2016 28.06.2016 uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016 – 2021” poz.3202      z 6.07.2016 XXIV/177/2016 z 30.08.2016 poz.4248     z 16.09.2016 
2.  XLVII/299/2021 30.11.2021 uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań na lata 2022 – 2030”

poz. 5768 z 7.12.2021

Uchwała uchylona-rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-N.4131.67.15.2021.MW3 z dnia 30 grudnia 2021r.   
3. XIX/104/2008 26.03.2008 uznania za pomniki przyrody Nr 124 poz.1471     z 06.05.2008    
4. VIII/53/2011 31.05.2011 przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  dla Miasta Lubań”      
5.

VIII/54/2011

31.05.2011

aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Lubań      
6. XIX/122/2019 20.12.2019 przyjęcia programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2020 - 2022      
7. XXXII/220/2020 30.12.2020 Uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy          w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lubaniu na lata 2021-2033      
8. XLVII/296/2021

30.11.2021

przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok      
9. XXXII/219/2020 30.12.2020 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii         w Lubaniu na 2021 rok      
10. VII/32/2015

28.04.2015

przyjęcia Strategii Rozwoju miasta Lubań  na lata 2015 - 2025   XVI/105/2019 z 29.10.2019  
11. XXXV/244/2017 30.05.2017 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Lubań  na lata 2017 - 2025      
12. XLIV/307/2018

30.01.2018

przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2020 dla Gminy Miejskiej Lubań      
13. XXII/138/2020 28.04.2020 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2020 roku poz. 3033    z 07.05.2020    
14. XLVII/331/2018 24.04.2018 przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą “ Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 – 9 lat z terenu Gminy Miejskiej Lubań” na lata 2018 – 2020      
15. XXXVI/245/2021 30.03.2021 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2021roku

poz. 1797

z 12.04.2021
   
16. XL/270/2021 29.06.2021

przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2021 – 2024

     
17.

XLIX/310/2021

28.12.2021

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii         w Lubaniu na 2022 rok

   

Traci moc  Uchwałą Nr LVI/338/2022 z 29.03.2022

 
18.

LIV/327/2022

22.02.2022

uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań na lata 2022 – 2030”

Poz. 1046 z 01.03.2022

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego  NR NK-N.4131.67.3.2022.MW3        z dnia 22 marca 2022 r. stwierdzające nieważność fragmentu uchwały  
19.

LVI/337/2022

29.03.2022

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2022 roku

poz.1846 z 6.04.2022

   
 20.  LVI/338/2022 29.03.2022 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii         w Lubaniu na 2022 rok      
 21.  LVI/340/2022 29.03.2022 uchwalenia gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022      
 22.  LVIII/349/2022  26.04.2022  przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla miasta Lubań 2022 - 2025”  

poz. 2609
z 11.05.2022

   
23. LXVI/383/2022 29.11.2022 przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok      
24. LXVIII/398/2022 28.12.2022 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii        w Lubaniu na 2023 rok      
25. LXVIII/399/2022 28.12.2022 przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2023 - 2025      
26. LXIX/409/2023 31.01.2023 przystąpienia Gminy Miejskiej Lubań do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023      
27. LXXII/418/2023 28.03.2023 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2023 roku

poz. 2202 z 3.04.2023

   
28. LXXXII/472/2023 28.11.2023 przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok      
29. LXXXIV/486/2023 28.12.2023 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii        w Lubaniu na 2024 rok      
30. LXXXVIII/497/2024 26.03.2024 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2024 roku

poz. 2205

z 04.04.2024
   
31. III/22/2024 25.06.2024 uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Lubaniu na lata 2024 - 2030      

 

 RÓŻNE

LP. Nr uchwały Z dnia W sprawie

Dz.Urz.Woj.

Dol.
Zmiany

Dz.Urz.Woj.

Dol.
1. XLVIII/337/2018 29.05.2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na ternie Gminy Miejskiej Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych poz. 2863      z 05.06.2018    
2. XVII/95/2008 29.01.2008 trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubań , sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych    i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie    z dnia 24 kwietnia 2003 r.        o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Nr 39 , poz. 513                z 15.02.2008    
3. XL/298/2005 29.11.2005 dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Lubań Nr 264 poz.4695        z  30.12.2005    
4. XLIV/316/2018 27.03.2018 podziału Gminy Miejskiej Lubań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Poz. 1714       z 05.04.2018    
5. XLVII/329/2018 24.04.2018 podziału Gminy Miejskiej Lubań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Poz. 2425      z 08.05.2018    
6. XLIX/355/2014 25.03.2014 zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu   i Rekreacji w Lubaniu

poz.1577

z 27.03.2014
   
7. XXVI/142/2008 30.09.2008 wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.

Nr 280, poz. 3024 z  21.10.2008 

XXVIII/187/2020 z 29.09.2020

LXXII/422/2023 z 28.03.2023

Nr 5527 z 9.10.2020 

poz. 2205 z 3.04.2023 

8.

XI/88/2011

30.08.2011  warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań 

Nr 197,

poz. 3433

z 23.09.2011  
   
9. XXX/167/2008  30.12.2008  wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek 

Nr 10,

poz.195

z 26.01.2009  
   
10. LI/286/2010  25.05.2010  wprowadzenia Regulaminu Konsultacji 

Nr 112,

poz.1767

z 17.06.2010  
   
11. LV/323/2010 26.10.2010 określenia przepisów porządkowych związanych       z przewozem osób i bagażu taksówkami

 Nr 6,

poz.67

z 10.01.2011
   
12. VI/33/2011 29.03.2011 określenia trybu                         i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Nr 98, poz.1566        z 12.05.2011 r.    
13. IX/53/2015 30.06.2015 upoważnienia Dyrektora MOPS w Lubaniu do prowadzenia postępowań        w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań

poz. 3079

z 09.07.2015
   
14. XLVIII/340/2018 29.05.2018 wprowadzenia dodatkowych instrumentów płatniczych

poz. 2865       z 05.06.2018

   
15. LXXX/467/2023 31.10.2023

zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

poz. 6113 z 13.11.2023

   
16. III/21/2024 25.06.2024

ustalenia zasad przyznawania
i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Lubań

poz. 3668 z 3.07.2024

   

 

 STATUTY

LP. Nr uchwały Z dnia W sprawie

Dz.Urz.Woj.

Dol.
Zmiany

Dz. Urz. Woj. Dol.

1. XXIV/175/2016 30.08.2016 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLII.239/92         w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubań poz. 4328    z 23.09.2016

XXIX/211/2016 
z 20.12.2016

XLI/277/2017    
z 31.10.2017

LII/381/2018
z 16.10.2018

XIII/93/2019     
z 27.08.2019

LXXVIII/460/2023
z 26.09.2023

poz.5991           z 27.12.2016

poz.4653            z 10.11.2017

poz. 5139
z 12.10.2018

poz. 5565          z 26.09.2019

poz. 5387
z 02.10.2023

2. XXXV/257/2013 26.03.2013 nadania statutu Straży Miejskiej w Lubaniu

poz. 2901

z 02.05.2013
   
3. XXXV/258/2013 26.03.2013 nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Lubaniu

poz. 2902

z 02.05.2013 
   
4. XVII/109/2019 26.11.2019 nadania statutu Miejskiej         i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu poz. 6918     z 02.12.2019    
5. XXI134/2020 25.02.2020 nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu poz. 1606    z 28.02.2020  

LXVI/384/2022 z 29.11.2022

(Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-.4131.67.15.2022.MS6          z dnia 14 grudnia 2022 r. stwierdzające nieważność fragmentów załącznika do uchwały)

Traci moc Uchwałą Nr LXXII/424/2023 RML z dnia 28.03.2023  

 

poz. 6368 z 15.12.2022

 

 

 

poz. 2206 z 3.04.2023

6. XXXV/198/2009 26.05.2009 nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Lubaniu Nr 106       poz. 2166 z 22.06.2009

XXXII/241/2012 z 21.12.2012 

XLIII/296/2017 z 21.12.2017

poz.189 z 10.01.2013

poz. 5586           z 28.12.2017
7. IX/49/2007 29.05.2007 przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań działającego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

XXIV/153/2020

Z 26.05.2020
 
8. XLVI/316/2018  27.03.2018  nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu  poz. 1715     z 5.04.2018 

XLIX/350/2018 z 26.06.2018 

 

LVI/339/2022 z 29.03.2022

poz. 3358          z 3.07.2018

 

poz.1847 z 6.04.2022 

9. XVII/133/2011  20.12.2011 

nadania statutu Łużyckiemu Centrum Rozwoju w Lubaniu

 
 

XIX/145/2011 z 28.02.2012

XXXIII/234/2017 z 25.04.2017 
 
10. XLVIII/367/2006 27.06.2006 przyjęcia statutu Urzędu Miasta Lubań Nr143,poz. 2217             z  14.07.2006 LII/294/2010 z dn. 29.06.2010

Nr 147,

poz.2301           z

13.08.2010 
11. XXIII/163/2016 28.06.2016 powołania Rady Seniorów Miasta Lubań poz. 3205       z 06.07.2016 XIII/94/2019 z 27.08.2019 poz. 5566           z 26.09.2019 
12. XVI/106/2019 29.10.2019 przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lubań poz. 6240      z 05.11.2019    
13.

XXIV/153/2020

26.05.2020 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu      
14.

LXXII/424/2023

28.03.2023 nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu

poz. 2206 z 3.04.2023

   

 

ZWOLNIENIA, UMORZENIA

LP. Nr uchwały Z dnia W sprawie

Dz.Urz.Woj.

Dol.
Zmiany

Dz.Urz.Woj.

Dol.
 1. XIV/100/2019 24.09.2019  określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Lubań  poz. 5641        z  01.10.2019     
2. V/71/2003 28.01.2003  zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań  Nr 48, poz.1118         z 25.04.2003  XXII/117/2008 z 27.05.2008 

Nr 184,

poz. 2070

z 02.07.2008 
3. XIV/112/2015 

22.12.2015

 
zwolnień przedsiębiorców            z podatku od nieruchomości       w ramach pomocy de minimis  poz. 30            z 05.01.2016     
4. XXIII/152/2020  14.05.2020  przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku     z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych     z powodu pandemii COVID-19  poz. 3213         z 15.05.2020     
5. XXXVI/246/2021 30.03.2021

zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie        z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku

poz. 1798

z 12.04.2021
   

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...