Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
13-01-2023

                      REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W LUBANIU

                                               Rozdział I Postanowienia ogólne §

1 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubaniu (zwany dalej UTW) został utworzony w oparciu o statut Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu (zwany dalej MDK), jako forma kształcenia i rozwoju osób dorosłych (zwanych dalej słuchaczami).

2. Podstawowe zasady funkcjonowania UTW reguluje statut MDK, natomiast szczegółowe zasady reguluje niniejszy regulamin.

3. UTW prowadzi działalność w dziedzinie oświaty, kultury, zdrowia oraz szeroko rozumianej profilaktyki gerontologicznej na rzecz dobrowolnie zrzeszonych osób w wieku 50+.

4. UTW wypełnia zadania w zakresie organizowania różnorodnych form kształcenia ustawicznego poprzez aktywizację intelektualną i fizyczną.

5. Patronat honorowy nad UTW sprawuje Burmistrz Miasta Lubań.

 

                                          Rozdział II Cele i formy działalności UTW

                                                                     § 2

1. Do zadań UTW należy:

a) podtrzymywanie i powiększanie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności słuchaczy poprzez propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia oraz idei kształcenia ·ustawicznego,

b) aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie kontaktów między społecznościami i tworzenie pozarodzinnych więzi,

c) umożliwienie i ułatwienie dostępu do nauki z zastosowaniem zdobyczy nowoczesnych technologii,

d) promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego,

e) zachęcanie do aktywnego udziału słuchaczy w życiu społeczno- politycznokulturalnym środowiska lokalnego

2. Formy kształcenia są prowadzone w postaci:

a) wykładów, seminariów i konferencji,

b) lektoratów języków obcych,

c) warsztatów artystycznych,

d) zajęć rekreacyjnych i sportowyche) kursów, szkoleń i poradnictwa,

f) wyjazdów edukacyjnych i turystycznych

                                             Rozdział III Struktura organizacyjna

                                                                     § 3

1. UTW działa w strukturze MDK w oparciu o program działalności.

2. UTW kieruje dyrektor MDK

                                                                      § 4

1. Słuchacze UTW wybierają spośród siebie Radę Słuchaczy.

2. Rada Słuchaczy jest organem przedstawicielskim słuchaczy UTW, której zadaniem jest współudział w tworzeniu i funkcjonowaniu UTW w celu realizacji zadań określonych w niniejszym regulaminie.

3. Cele i zadania Rady Słuchaczy: a) reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności UTW, b) współpraca z dyrektorem, c) budowanie życzliwej, tolerancyjnej i serdecznej atmosfery wśród słuchaczy, d) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia, twórcze i stałe kontakty ze słuchaczami.

4. Cele i zadania będą realizowane przez: a) inicjowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów do różnych instytucji kultury, nauk i sztuki, b) inicjowanie nowych zajęć w zależności od potrzeb i zainteresowań słuchaczy, c) utrzymywanie stałych kontaktów ze słuchaczami w grupach zajęciowych, d) współudział w realizacji wniosków słuchaczy UTW.

5. Radę Słuchaczy wybierają spośród siebie słuchacze UTW podczas spotkania inaugurującego rok akademicki w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Słuchaczy ma dyrektor MDK oraz słuchacze UTW.

7. W skład Rady Słuchaczy wchodzi od 4 do 6 osób.

8. Kadencja Rady Słuchaczy trwa rok.

9. Rada Słuchaczy spotyka się zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem raz w miesiącu.

10. Rada Słuchaczy na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika

                                Rozdział IV Prawa, obowiązki i warunki przyjęcia do UTW

                                                                       § 5

1. Słuchaczem UTW może zostać osoba stale zamieszkująca miasto Lubań, która ukończyła 50 lat, a w przypadku wolnych miejsc, również osoba młodsza i spoza miasta Lubań.

2. Kandydat na słuchacza zobowiązany jest wypełnić deklarację kandydata na słuchacza UTW

. 3. Słuchacz UTW otrzymuje legitymację i indeks, które zawierają imię i nazwisko, datę urodzenia słuchacza oraz nadany numer.

4. Słuchacz UTW zobowiązany jest do;

3. Słuchacz UTW otrzymuje legitymację i indeks, które zawierają imię i nazwisko, datę urodzenia słuchacza oraz nadany numer.

4. Słuchacz UTW zobowiązany jest do; a) przestrzegania wszystkich zaleceń dyrektora MDK, b) terminowego opłacenia opłaty wpisowej z góry przed rozpoczęciem planowanych zajęć, nie później niż do 15 lutego. Opłata wpisowa uprawnia do bezpłatnego udziału we wszystkich zajęciach z wyjątkiem zajęć fakultatywnych i wyjazdów edukacyjnoturystycznych, w których uczestnictwo jest dodatkowo płatne, c) regularnego uiszczania z góry dodatkowych opłat, d) regularnego uczestnictwa w niemniej niż dwóch zadeklarowanych formach kształcenia w tym wykładach otwartych. Dwie kolejne nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach skutkują skreśleniem z listy uczestników danych zajęć, a wolne miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej (jeśli taka w trybie rekrutacji powstanie), e) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego.

5. Słuchacz UTW ma prawo do: a) wyboru dowolnej ilości zajęć, w których chce uczestniczyć, b) otrzymania potwierdzenia w indeksie udziału w zajęciach (bez egzaminu i ocen) c) otrzymania dyplomu ukończenia UTW, który ma charakter wyłącznie symboliczny, d) inicjowania nowych form działań programowych i twórczych, e) kandydowania do Rady Słuchaczy, f) zgłaszania dyrektorowi MDK uwag i wniosków dotyczących sposobu oraz form prowadzonych zajęć.

6. Otrzymanie statusu słuchacza lub rezygnacja z przynależności do UTW w trakcie roku akademickiego nie uprawnia do ulg i roszczeń finansowych, z tytułu dokonanych opłat.

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, wykładach, koncertach i wycieczkach organizowanych tylko dla słuchaczy UTW jest posiadanie i okazanie legitymacji słuchacza.

8. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest powstanie grupy osób, której liczebność określa dyrektor MDK

                                        Rozdział V Plan i organizacja zajęć

                                                                § 6

1. Rok akademicki trwa od września do czerwca z wyłączeniem dni wolnych od pracy i okresów świątecznych, okresów ferii zimowych i wakacji letnich.

2. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry tj.: a) zimowy – od września do lutego, b) letni – od marca do czerwca.

3. Szczegółowy harmonogram zajęć oraz obsada grup podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem każdego semestru.

4. Szczegółowy harmonogram wykładów tworzony jest na bieżąco – z miesięcznym wyprzedzeniem na cały kolejny miesiąc.

5. UTW może zostać objęty patronatem naukowym wybranej uczelni wyższej na podstawie odrębnego porozumienia określającego zakres współpracy naukowo- dydaktycznej.

                                            Rozdział VI Finanse i baza lokalowa

                                                                  § 7

1. Obsługę finansowo-księgową zapewnia MDK.

2. Środki finansowe przeznaczone na działalność UTW pochodzą z: a) dotacji podmiotowej przekazywanej MDK z budżetu Gminy Miejskiej Lubań, środków własnych MDK, b) opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie wpisowego – ustalanego corocznie przez dyrektora MDK, c) opłat za zajęcia fakultatywne, d) darowizn i wpłat sponsorów.

3.Obsługę lokalowo-techniczną w postaci pomieszczeń i sprzętu informatycznoaudiowizualnego zapewnia dyrektor MDK.

4. Wykłady i zajęcia odbywają się na terenie MDK. W przypadku, kiedy MDK nie dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym do przeprowadzenia zajęć, mogą one odbywać się w innych obiektach znajdujących się na terenie miasta Lubania, po wcześniejszym ustaleniu tego przez dyrektora MDK z zarządcą obiektu.

                                                  Rozdział VII Przepisy końcowe

                                                                      § 8

1. UTW może prowadzić kampanię informacyjno-propagującą powstanie i funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubaniu.

2. UTW może tworzyć artykuły z życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubaniu w dwutygodniku” Ziemia Lubańska”.

3. Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu.

4. W sprawach nieregulowanych w tym regulaminie stosuje się inne obowiązujące przepisy prawa.

5. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor MDK po konsultacji z Radą Słuchaczy.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia dyrektora MDK

 

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...