Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
15-12-2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

Lubań, 15 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań

 

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 art. 40 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIV/326/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 grudnia 2022 r. do 11 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. Mickiewicza 6, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem bip.miastoluban.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 10 stycznia 2023 r. w Sali Konferencyjnej w Trecie (Rynek – Sukiennice) o godz. 12.00. 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Lubań:

  • w formie pisemnej na adres: ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
  • w formie elektronicznej: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, albo na adres poczty elektronicznej: um@miastoluban.pl

zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art.39 ust.1 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Lubań z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Lubań.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że

  1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających wnioski jest Burmistrz Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, e-mail: boi.um@miastoluban.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres: ido@miastoluban.pl
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.miastoluban w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.

Obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniach od 15 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...