Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-12-2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Lubaniu przy ulicy Królowej Jadwigi.

Lubań, dnia 14 grudnia 2022 roku

 

GGNiR.6840.2.18.2022

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1), ust.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 ze. zm.), §3 ust.2 pkt 1) Uchwały Nr XXXII/221/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 roku, poz. 244 ze zm.), Zarządzenia Nr 174/2022 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 października 2022 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Lubaniu przy ulicy Królowej Jadwigi, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14, AM 6, Obręb 0002 o powierzchni 3 593 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer  JG1L/00018708/2.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta Lubania w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej przy ulicy Królowej Jadwigi.

Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta i równej powierzchni porośnięta jest trawą, wieloletnimi chwastami i samosiewami drzew i krzewów różnych  gatunków w różnym wieku.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie posiada wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale jest położona w obszarze uzbrojonym w sieć: energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, ulicy Królowej Jadwigi, oznaczonej jako działka nr 11, AM 15, Obręb 0002, będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań.  

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/115/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań (Dz.Urz. Woj.Doln. z dnia 29 lutego 2012 roku, poz. 858 ze zm.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 2U – przeznaczonej na tereny zabudowy usługowej.

Na terenie oznaczonym symbolem 2U dopuszcza się wyłącznie handel detaliczny, a zakazuje się handlu hurtowego i magazynowego.

Zakres dopuszczonej działalności dla terenów zabudowy usługowej określony został w Rozdziale 1 §3 ust.1 pkt 1 cyfra 7) niniejszej Uchwały.

Szczegółowe informacje na temat zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, ul. A. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań.

Zagospodarowanie nieruchomości musi uwzględniać przepisy techniczno – budowlane. Wykładni przepisów prawa dokonuje właściwy organ administracji w toku ich stosowania celem rozpoznania indywidualnej i konkretnej sprawy.

Za ocenę możliwości inwestycyjnej terenu oraz zgodność sporządzenia projektu z ustaleniami obowiązującego na przedmiotowym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiada uprawniona osoba sporządzająca projekt. Sprawdzenie tej zgodności następuje w stosownym postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez właściwy organ architektoniczno – budowlany.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Przygotowanie terenu pod budowę nabywca będzie musiał wykonać własnym staraniem i na własny koszt. Wszystkie czynności związane z usunięciem bądź przełożeniem zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego podlegają wykonaniu własnym staraniem i na własny koszt nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 01 lutego 2023 roku (środa) o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala nr 11.

Zgodnie z §14 ust.3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 ze. zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie cena wywoławcza. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 25 stycznia 2023 roku (środa) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

Dla wpłat gotówkowych dokonywanych w Monetia Sp. z o.o. ul. 7 Dywizji 3 w Lubaniu od dnia 12.07.2021r. pobierana jest prowizja w wysokościach ustalonych przez Monetia Sp. z o.o.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać:

„Przetarg dz. nr 14, AM 6, Obręb 0002”.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać imię i nazwisko uczestnika przetargu. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową, wadium na przetarg wnoszone jest przez oboje małżonków.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 25 stycznia 2023 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

Osoby, które dokonają wpłaty wadium gotówką, zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest:

  • osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, konieczne jest złożenie oświadczenia  o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie.
    Jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie.
    Osoba wyłoniona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży, obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
  • osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1683 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, 
  • osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278, ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu, okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności.
W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia
w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

100% ceny uzyskanej w przetargu powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o kwotę wadium powinna być uiszczona przez Nabywcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, przed jej podpisaniem.

Poza wylicytowaną ceną sprzedaży Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

O terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Ogłoszenie dostępne jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej www.luban.pl w zakładce „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 4, tel.: + 48 75 646 44 21.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 4, tel.: + 48 75 646 44 21.

 

 

   

                                                                                                          z up. Burmistrza

                                                                                                            Mateusz Zajdel

                                                                                                      Zastępca Burmistrza

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...