Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-01-2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu uprzejmie informuje, że w dniu 4.01.2022r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.

 

Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 4 stycznia 2022r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie, będą pozostawione bez rozpoznania.

 

W przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia 2022r. - wypłata dodatku zostanie realizowana w 2 równych ratach (I rata do 31 marca, II rata do 2 grudnia). W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 października 2022r. - wyplata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo (najpóźniej do 2 grudnia 2022r.)

 

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2 100,- zł,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1 500,- zł.

 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów:

 • osiągniętych w 2020r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31 lipca 2022r.
 • osiągniętych w 2021r. – w przypadku wniosku złożonego od dnia 1 sierpnia 2022r.

 

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie, dochody uzyskiwane poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, itd.

 

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

 

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400,- zł / 500,- zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600,- zł / 750,- zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850,- zł /1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150,- zł /1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

 

Sprawy związane z ustaleniem prawa do dodatku osłonowego prowadzone są

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu,  Józefa Lompy 1, w wyznaczonych godzinach:

 

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: w godz. 8:00-13:00;

 

- wtorek w godz. 11:00-16:30.

 

osoby o nazwiskach rozpoczynających się literami: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-M-P-U-W-Z-Ź-Ż  -  II piętro, pokój 10/11 (tel. 75 646 44 90),

 

osoby o nazwiskach rozpoczynających się literami: L-Ł-N-O-R-S-Ś-T  -  parter, pokój 1B (tel. 75 646 44 77).

 

 

Osoby chcące załatwić sprawę będą wpuszczane do tutejszej instytucji pojedynczo, po zwolnieniu się miejsca przy stanowisku obsługi.

 

Oczekujący na zewnątrz proszeni są o zachowanie bezpiecznego odstępu od siebie (min. 2m)

Prosimy o stosowanie się do instrukcji przekazywanych przez pracowników.

 

Obsługa interesantów wiąże się z ograniczeniami wynikającymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, takimi jak:

 • ograniczanie liczby klientów przebywających w siedzibie ośrodka,
 • zachowania bezpiecznej odległości,
 • obowiązku dezynfekcji rąk,
 • zakrywania maseczką ust i nosa.

 

Z powodu ryzyka zarażenia koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo:

 

wnioski można składać również:

- elektronicznie – przesyłając skan wypełnionego wniosku wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki: /mops_luban/SkrytkaESP

- listownie – przesyłając wypełniony wniosek na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, pl. Józefa Lompy 1, 59-800 Lubań,

- umieszczając wypełniony wniosek w urnie na dokumenty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubaniu

Aneta Szpytma

 

 

Pobierz wniosek o Dodatek osłonowy

Pobierz wskazówki jak wypełnić wniosek

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...