Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
16-02-2021

Kto może ubiegać się o pożyczkę? Na jaki cel mogą być przeznaczone środki Pożyczki Branżowej? O jaką maksymalną kwotę można złożyć wniosek? Wszystkie informacje dostępne są na stronie Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju lub Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze.

ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW – 1 lutego 2021 r.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisane do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS, których przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 rokiem oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej  z wymienionych PKD:

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
93.12.Z – Działalność klubów sportowych
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, zainteresowanych sfinansowaniem ze środków Pożyczki Branżowej inwestycji zlokalizowanej na terenie Dolnego Śląska przeznaczonej na rozwój firmy w ramach wyżej wymienionych PKD.

Działalność prowadzona przez Przedsiębiorcę spełniającego wszystkie warunki opisane powyżej ucierpiała z powodu COVID-19.

Niezbędnym jest opisanie we Wniosku o Pożyczkę Branżową okoliczności wskazujących na negatywny wpływ epidemii COVID-19 na działalność MŚP uwzględniając m.in. takie zdarzenia gospodarcze jak:
• spadek przychodów ze wskazaniem kwot i okresów,
• utratę klientów, dostawców
• okres ewentualnego zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w 2020 r. itp.

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?

Środki Pożyczki Branżowej muszą być przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych lub inwestycyjno – obrotowych czyli:
a) nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
b) innych wydatków, powiązanych z przedmiotową inwestycją (np. remonty, zakupy środków rzeczowych o okresie użytkowania do roku lub o niskiej cenie jednostkowej), przy czym wartość wydatków na cele obrotowe powiązane z przedmiotową inwestycją może stanowić maksymalnie 30 % wartości pożyczki

Maksymalna kwota:

3.000.000 PLN

Maksymalny okres spłaty:

84 miesiące

Sposób spłaty:

Raty kapitałowo – odsetkowe miesięczne równe lub malejące.
a) możliwość udzielenia maksymalnie 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału*
b) możliwość udzielania maksymalnie 6-miesięcznego zawieszenia („wakacji”) w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych* w tym przypadku miesięczny monitoring MŚP, czyli zdolności do obsługi zadłużenia w przyszłości
*może wydłużyć okres spłaty pożyczki

Kontakt:

Fundusz pożyczkowy | tel. 75 75 27 511,  -501, -521, -509, pozyczki@karr.pl

Godziny Pracy: 7.30-15.30

Więcej informacji:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze

Dolnośląski Fundusz Rozwoju

 

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.

www.dfr.org.pl

https://karr.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...