Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-01-2019

Referat do spraw Inwestycji i Modernizacji

ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Marcin Kociański
Kierownik Referatu
pok. 4C, tel. 75 646 44 07

 

Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Marcin Kociański - Kierownik Referatu
pok. 4C, tel. 75 646 44 07

Drogi gminne, zajęcie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu
Arkadiusz Zamojski - Inspektor
pok. 4C, tel.  75 646 44 25

Inwestycje miejskie, komunikacja miejska
Natalia Kopka - Inspektor (zastępstwo: Mateusz Kotliński - Referent)
pok. 4C, tel. 75 646 44 12
Katarzyna Brzozowska - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 34

Oświetlenie uliczne
Łukasz Preisnar - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 34

Do zadań Referatu Inwestycji i Modernizacji należy w szczególności:

 

 • Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie przygotowywania       i prowadzenia prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych stanowiących mienie Gminy Miejskiej Lubań.
 • Projektowanie i organizowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta, obsługa oraz prowadzenie procesów inwestycyjnych i remontowych, w tym:
 • opracowywanie projektów wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • organizowanie zlecania zamówień publicznych oraz przygotowywanie umów i zleceń na opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej niezbędnej do realizacji inwestycji (projekty budowlane, kosztorysy inwestorskie, studia wykonalności, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, programy funkcjonalno-użytkowe, itp.),
 • planowanie i wnioskowanie o środki finansowe na realizację inwestycji w budżecie miasta,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji,
 • wyłanianie wykonawców robót w oparciu o Prawo zamówień publicznych oraz przeprowadzanie czynności wyboru wykonawców robót o równowartości poniżej 30.000 EURO w procedurach uproszczonych z zachowaniem uczciwej konkurencji,
 • prowadzenie spraw dotyczących zlecania prowadzenia skomplikowanych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych inwestorom zastępczym,
 • koordynacja wykonawstwa robót budowlanych,
 • koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych,
 • kontrola prowadzenia inwestycji pod względem formalno-finansowym oraz składanie sprawozdań z realizacji robót Burmistrzowi Miasta,
 • udział w pracach komisji odbiorowych oraz w przekazywaniu inwestycji do użytku, zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych właściwym organom i instytucjom,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących odbiorów technicznych i przekazywania wykonanych obiektów do użytku,
 • przekazywanie dowodem OT lub PT na majątek użytkownika zrealizowanych zadań inwestycyjnych,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS dotyczącej działalności inwestycyjno-remontowej,
 • prowadzeniem książek obiektów budowlanych zarządzanych przez Urząd Miasta Lubań zgodnie z Prawem budowlanym i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Pomoc merytoryczna w organizowaniu procesów inwestycyjnych wydziałom i jednostkom organizacyjnym podległym Burmistrzowi Miasta, miejskim osobom prawnym oraz spółkom z udziałem Gminy Miejskiej Lubań.
 • Przygotowywanie na rzecz innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta kosztorysów na roboty remontowe związanych z naprawą, zabezpieczeniem i rozbiórką komórek, garaży i innych budowli położonych na działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.
 • Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg gminnych        i wewnętrznych oraz placów miejskich, stanowiących mienie komunalne, w zakresie ich modernizacji, remontów kapitalnych i bieżących oraz oznakowania zgodnie z ustawą
 • drogach publicznych i ustawą Prawo o ruchu drogowym.
 • Zapewnienie utrzymania zimowego pasów drogowych dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność gminy.
 • Współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i wewnętrznych
 • w zakresie ich prawidłowego utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
 • Inspirowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu technicznego pasów drogowych ulic na terenie miasta Lubania, a stanowiących ciągi dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także bezpieczeństwa ruchu na tych ulicach.
 • Współpraca z zarządzającym ruchem na drogach gminnych, Starostą Lubańskim oraz Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską w zakresie wprowadzania zmian w organizacji ruchu poprawiających bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, a także
 • egzekwowanie przez użytkowników obowiązującego oznakowania dróg.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem postanowień ustawy o drogach publicznych, zwłaszcza w zakresie:
 • prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych, dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących mienie komunalne,
 • występowania z wnioskami w sprawie kwalifikacji odcinków dróg do odpowiedniej kategorii,
 • wydawania zezwoleń i pobierania opłat za zajmowanie pasów drogowych dróg gminnych oraz umieszczania w pasach drogowych urządzeń obcych,
 • wydawania zezwoleń na zajmowanie pasów drogowych dróg wewnętrznych administrowanych przez Burmistrza Miasta oraz pobierania opłat za umieszczenie reklam w pasach drogowych tych dróg,
 • karania w trybie administracyjnym i egzekwowania usunięcia samowolnego wchodzenia z robotami i urządzeniami w pasy drogowe dróg gminnych i wewnętrznych,
 • wstrzymywanie robót prowadzonych w pasach drogowych niezgodnie z postanowieniami wydanych zezwoleń, a zwłaszcza w przypadkach ich niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia,
 • ścisła współpraca ze Strażą Miejską w zakresie wydanych zezwoleń na zajmowanie pasów drogowych, kontroli ich prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia robót oraz likwidacji samowolnego zajmowania pasów drogowych bez wymaganego zezwolenia,
 • współpraca w pozostałymi zarządcami dróg na terenie miasta w zakresie przestrzegania postanowień zezwoleń na zajmowanie pasów drogowych przez poszczególnych inwestorów wraz z ewentualnymi interwencjami w przypadku występowania zagrożeń dla ruchu na tych drogach,
 • wydawanie zezwoleń na urządzanie zjazdów na drogi gminne oraz uzgadnianie zjazdów na drogi wewnętrzne.
 • prowadzenie spraw związanych z strefami płatnego parkowania, między innymi: przygotowanie uchwał i regulaminów dotyczących stref płatnego parkowania, opracowanie projektów organizacji ruchu w strefach wraz z ich oznakowaniem, organizowanie przetargów na zakup parkomatów i obsługę płatnych miejsc parkingowych.
 • wykonywanie robót modernizacyjnych i utrzymania kanału Młynówki i wraz ze wszystkimi obiektami inżynieryjnymi (kładki, mostki i przepusty) oraz współpraca       z właścicielem potoku Siekierka w zakresie koordynacji wykonywanych na potoku prac konserwacyjnych i utrzymaniowych.
 • Współpraca z pozostałymi Wydziałami w zakresie działalności merytorycznej wydziału, a zwłaszcza z Wydziałem Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa                w zakresie przygotowywania terenów pod budownictwo, występującego uzbrojenia          w planowanych do sprzedaży działkach budowlanych oraz zbywania działek graniczących z pasami dróg gminnych i wewnętrznych.
 • Organizowanie robót publicznych na terenie Miasta w zakresie:
 • robót drogowych,
 • infrastruktury technicznej.
 • Prowadzenie spraw dotyczących miejskiej sieci kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasów drogowych dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Miejskiej Lubań oraz sieci przyłączeniowej budynków do tych sieci, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym:
 • prowadzenie spraw związanych z przebudową lub rozbudową kanalizacji deszczowej,
 • prowadzenie prac związanych z usuwaniem awarii na sieci kanalizacji deszczowej,
 • wydawanie technicznych warunków przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 • wydawanie uzgodnień dokumentacji pod względem kolizji i rozwiązań technicznych     w obrębie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 • prowadzenie dokumentacji zdawczo-odbiorczej obejmującej przyłącza, przykanaliki, kolektory wewnętrzne przyłączone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 • Udział w pracach Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Technicznej  w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w obrębie dróg gminnych   i wewnętrznych oraz miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 • Wydawanie opinii w ramach wszczętych postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do dróg gminnych i wewnętrznych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia drogowego a w szczególności:
 • utrzymanie oświetlenia ciągów pieszych i jezdnych w mieście,
 • prowadzenie dokumentacji i dokonywanie rozliczeń zużycia energii elektrycznej za oświetlenie oraz konserwację sieci oświetleniowej,
 • prowadzenie inwestycji w zakresie oświetlenia,
 • wydawanie uzgodnień dokumentacji dotyczącej oświetlenia realizowanego ze środków pozabudżetowych,
 • wydawanie uzgodnień dokumentacji na realizację zadań inwestycyjnych                       i remontowych w obrębie sieci oświetlenia drogowego,
 • kontrola prowadzenia dokumentacji z okresowych pomiarów sieci oświetleni ulic określonych przez przepisy Prawa energetycznego,
 • udział w pracach Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Technicznej  w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w obrębie miejskiej sieci oświetlenia drogowego.
 • Wydawanie opinii w ramach wszczętych postępowań w sprawie wydania decyzji        o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie zlokalizowanych sieci oświetlenia drogowego.
 • Opracowywanie dokumentacji dowodowej powstałej szkody dotyczącej zniszczenia mienia komunalnego w obrębie infrastruktury sieci oświetlenia drogowego w celu dochodzenia naprawy przez sprawcę lub zwrotu kosztów usunięcia wyrządzonej szkody w zakresie wyłącznie merytorycznym.
 • Organizowanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na czasowe zajęcie terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań w celu prowadzenia różnego rodzaju inwestycji przy współpracy Wydziałów OŚiGP i GGNiR.
 • Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania miejskich obiektów małej architektury         i budowli zlokalizowanych na terenach miejskich przeznaczonych pod budownictwo.
 • Prowadzenie, spraw związanych z budową nowych komórek i pomieszczeń gospodarczych dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań w przypadku braku piwnic w budynkach.
 • Prowadzenie, na wniosek spraw związanych z remontami, zabezpieczeniami           i rozbiórką komórek, garaży i innych budowli położonych na działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych    w zakresie działania referatu.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...