Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-07-2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubaniu organizuje Konkurs Fotograficzny im. L. Anioła. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

KONKURS FOTOGRAFICZNY IM. LUDWIKA ANIOŁA
PIĘKNO LUBANIA I OKOLIC

Regulamin

Konkurs jest elementem obchodów Roku Ludwika Anioła w Lubaniu Inspiracją do organizacji konkursu były pasje Ludwika Anioła – piewcy piękna regionu i zapalonego fotografa. Utrwalał on na kliszy swoją ukochaną Lubańską Ziemię oraz Góry Izerskie i Karkonosze. Kontynuując jego pasje zapraszamy do wakacyjnego konkursu.
Życzymy niezapomnianych fotograficznych łowów!

Działanie dofinansowane z budżetu Miasta Lubań

1. Cel konkursu
a. Poznanie sylwetki patrona konkursu Ludwika Anioła
b. Budzenie zainteresowania historią i kulturą Lubania oraz jego okolic.
c. Zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.
d. Popularyzacja fotografii wśród mieszkańców regionu.
e. Rozwijanie umiejętności wykorzystania fotografii jako artystycznej formy przekazu.
f. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

2. Organizator
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, ul. Władysława Łokietka 2, 59-800 Lubań, Polska zwane dalej Organizatorem.

3. Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się 25.07.2021 i trwa do 15.09.2021.

4. Warunki uczestnictwa
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest utrwalenie w fotografii piękna Lubania i okolic. Fotografujcie:
- ciekawe miejsca i krajobrazy
- zabytkowe obiekty
- atrakcje przyrodnicze
- wydarzenia kulturalne
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia w formacie JPG (wielkość umożliwiająca odbitkę 30/40cm.). Fotografie mogą być cyklem (proszę to zaznaczyć na zgłoszeniu) lub odrębnymi pracami.
Każdy z przesłanych plików należy nazwać imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem zdjęcia. Np. Jan Kowalski, Wieczór nad Kwisą.
Pracę należy wysyłać na adres przyjacielmickiewicza@gmail.com.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Do Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie lub jej rodzic w przypadku osoby niepełnoletniej.
Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

5. Kategorie wiekowe uczestników
- uczniowie szkół podstawowych
- uczniowie szkół średnich
- dorośli.

6. Wymagania techniczne:
a) kolor: zdjęcia czarno – białe lub kolorowe,
b) format: A4 lub większy (wielkość pliku umożliwiająca wydruk w odpowiednim formacie)

7. Kwestionariusz zgłoszenia:
Pracę należy wysyłać na adres przyjacielmickiewicza@gmail.com – najmniejsza kompresja.
Wysyłając fotografie na konkurs obowiązkowo w mailu należy dołączyć następujące informacje:
- imię i nazwisko autora,
- tytuł pracy lub prac
- telefon kontaktowy i adres @
- adres autora zdjęć,
- w przypadku ucznia klasę, nazwę i adres szkoły,

  • Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przesłania wraz ze zdjęciami dokumentu potwierdzającego zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie, (może to być skan lub zdjęcie zgody na udział w konkursie – podpisana przez rodzica).
  • Każdy z uczestników dołącza w @ zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursu i wykorzystywania zdjęć do celów związanych wyłącznie z Konkursem oraz w celach informacyjno – marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883 z późn. zm.)

8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.
Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
Jury biorąc pod uwagę zgodność z tematem i wartość artystyczną fotografii wytypuje osoby nagrodzone, przyznając miejsca 1-3 w każdej z kategorii wiekowych. Jury ma możliwość przyznania wyróżnień.
Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
Organizator przewiduje nagrody książkowe o tematyce fotograficznej. Nagrody zostaną ufundowane ze środków przyznanych w ramach dofinansowania z budżetu Miasta Lubań.
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową.
Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy w Galerii Korytarz ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu w nieprzekraczalnym terminie 20 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

9. Postanowienia końcowe.
W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z wykorzystywaniem zdjęć, Uczestnik pokryje koszty odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.
Bliższych informacji udziela prezes Stowarzyszenia – Kinga Gordon – Sieradzka, tel. 75 721 89 00 (godz.8.00 – 15.00)

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, ul. Władysława Łokietka 2, 59-800 Lubań, Polska zwane dalej Organizatorem.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...