Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
30-03-2021

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 49, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Bolesława Krzywoustego 2d.

Lubań, dnia 30 marca 2021 roku


GGNiR.6840.8.6.2020


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1, ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku,
poz. 1490 ze zm.), §3 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/221/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 roku, poz. 244 ze zm.), Zarządzenia Nr 168/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.


B U R M I S T R Z  M I A S T A  L U B A Ń
o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 49, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Bolesława Krzywoustego 2d (JG1L/00033482/2) wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej (działka nr 1/55, AM 15, Obręb II o powierzchni 6 793 m2, JG1L/00031564/7)

  • Krzywoustego 2d/49

Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 61,10 m2 położony jest
na czwartym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Lubaniu przy ulicy Bolesława Krzywoustego 2d i składa się z: pokoju o powierzchni 20,10 m2, pokoju o powierzchni 11,90 m2, pokoju o powierzchni 9,70 m2,  kuchni o powierzchni 7,60 m2, łazienki o powierzchni 3,10 m2, wc o powierzchni 1,20 m2 i przedpokoju o powierzchni 7,50 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie przynależne, tj. piwnica
o powierzchni 2,60m2.

Udział ułamkowy przypisany do przedmiotowego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi we współwłasności części wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej wynosi 96/10000.

Układ funkcjonalny lokalu korzystny. Podłogi w lokalu mieszkalnym cementowe, wyłożone panelami podłogowymi, w kuchni, łazience, wc płytki ceramiczne. Ściany tynkowane, gładzie gipsowe, malowane, częściowo glazura. Stolarka okienna dwuszynowa w panelach z pcv, typowa, drzwi drewniane. Ogrzewanie lokalu – centralne ogrzewanie zasilane z zewnętrznej sieci grzewczej. Wysokość pomieszczeń mieszkalnych 2,48 m. Lokal mieszkalny o bardzo dobrej funkcjonalności, mieszkanie rozkładowe, dwustronne, pokój dzienny z wyjściem na duży balkon o wystawie zachodniej.

W części lokalu zostały wykonane przeróbki, a wyposażenie kuchni oraz drzwi wejściowe
z fragmentem ściany zostały zdemontowane.

Nieruchomość gruntowa zabudowana wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym przy ulicy Bolesława Krzywoustego 2d, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 1/55 AM 15 Obręb II o powierzchni 6 793 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr JG1L/00031564/7, zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie podobnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zieleni, placów zabaw oraz obiektów użyteczności publicznej, pomiędzy ulicą Bolesława Krzywoustego
i ulicą Królowej Jadwigi. Budynek przy ulicy Bolesława Krzywoustego 2d jest to budynek pięciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony. Budynek wzniesiony w technologii wielkiej płyty i elementów prefabrykowanych według typowego projektu dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Budynek oddany do eksploatacji w 1986 roku. Budynek wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodną (sieć miejska), kanalizacyjną (sieć miejska), gazową, centralnego ogrzewania (zasilanie z miejskiej sieci grzewczej) i telekomunikacyjną.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubania Nr XXXVIII/286/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w północno-zachodniej części miasta Lubania (Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 243 z dn. 06.12.2005r., poz. 3803) nieruchomość zabudowana wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym przy ulicy Bolesława Krzywoustego 2d położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu 1MW4
– przeznaczonym na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Lokal mieszkalny Nr 49 można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00
do 14.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu z Dyrektorem Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu, 59–800 Lubań Plac Szarych Szeregów 4
( tel. 75 722 26 58).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy  złotych  00/100), na którą składa się:

  • Cena lokalu mieszkalnego               -       173.263,00 zł, tj.      96,2570 % ceny
  • Cena ułamkowej części gruntu   -                6.737,00 zł, tj.        3,7430 % ceny

Wadium 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy).

Przetarg odbędzie się w dniu 05 maja 2021 roku (środa) o godzinie 11.00
w
budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia
30 kwietnia 2021 roku
włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań
Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550
prowadzony przez  BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium oprócz danych uczestnika przetargu należy dopisać: „Przetarg lokal ul. B. Krzywoustego 2d/49”.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu
30 kwietnia 2021 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową, wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia  przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie oraz:

  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, konieczne jest złożenie oświadczenia o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie. Jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Osoba wyłoniona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży, obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży,

  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),
  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r.,
    112 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,
  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278, ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu, okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (pełnomocnictwo notarialne).

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy Nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

 

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:

Lokal + grunt – 100% ceny wylicytowanej na przetargu;

100% ceny uzyskanej w przetargu za lokal mieszkalny i grunt płatne przez nabywcę najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem.

Poza wylicytowaną ceną za lokal mieszkalny i grunt nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
we współwłasności nieruchomości gruntowej zwolniona jest z uiszczenia podatku VAT.

Informacje o zaliczkach i innych opłatach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej dotyczących przedmiotowego lokalu można uzyskać u zarządcy budynku, którym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaniu: 59–800 Lubań ul. Bolesława Chrobrego 3.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może być odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, tel. + 48 75 646 44 22.

 

      BURMISTRZ

   MIASTA LUBAŃ

 Arkadiusz Słowiński

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...