Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
01-08-2018

UCHWAŁA NR XLVI/316/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) oraz art. 419 § 2 i 4 i art. 418 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15, Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 oraz z 2018 r., poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Miejskiej Lubań na 4 okręgi wyborcze.

§ 2.

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 4.

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Jan Hofbauer

 

Uchwała dostępna na BIP Miasta LUbań.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...