Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-02-2014

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3
NA ROK SZKOLNY
2013/2014


Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324),
• statut przedszkola i koncepcja

PLAN OPRACOWANY ZOSTAŁ W OPARCIU O:
- priorytety państwa,
- wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny,
- diagnozę potrzeb i zainteresowań,
- oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
- treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,
- treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
- treści podstawy programowej.

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE I KSZTAŁCĄCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014:
Tworzenie warunków sprzyjających poznawaniu zasad zdrowego trybu życia, dbałości
o bezpieczeństwo własne i innych jako czynników wpływających na harmonijny rozwój dziecka, warunkujących łagodne przekroczenie progu szkolnego. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.


CELE DO ZREALIZOWANIA :
1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji zarówno dzieciom o naturalnym i przyśpieszonym rozwoju, jak
i dzieciom z trudnościami.
2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności.
3. Wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych u dzieci
4. Kształtowanie prawidłowych postaw wobec zdrowego stylu życia .
5. Ukazanie wartości zdrowia jako potencjału , którym dysponujemy .
6. Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA :
Organizowanie następujących zagadnień tematycznych:
1. Odżywiam się zdrowo.
3. Jestem bezpieczny na drodze. Poznaję pracę policjanta, strażaka .
4. Dbam o czystość swojego ciała . Mam zdrowe zęby.
5. Jestem przygotowany do pójścia do szkoły.
6. Nie lubię hałasu - dbamy o zmysły.
7. Przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu.
8. Wiem, jak unikać sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Poznajemy pracę strażaka , policjanta, lekarza, pielęgniarki .
9. Dbam o najbliższe środowisko przyrodnicze. Poznaję pracę leśniczego .
10. Znam zasady kulturalnego spożywania posiłków.
11. Wiem, że ruch to zdrowie.

W poszczególnych miesiącach realizowane są proponowane tematy. Wczesna edukacja prozdrowotna ma wpływ na kształtowanie i umacnianie w dzieciach zachowań sprzyjających zdrowiu. Ważnym warunkiem powodzenia realizacji zadania jest stosowanie metod i form pracy, które aktywizują sferę poznawczą i emocjonalną dziecka, a więc metody umożliwiające obserwację, odkrywanie, przeżywanie i działanie. Aby osiągnąć pożądane efekty zachowania dzieci trzeba się oprzeć na podstawowej formie ich działalności, jaką jest zabawa. Pozwala ona na pozbycie się obaw, nieśmiałości, a jednocześnie jednoczy zespół, wyzwala odpowiedzialność i inwencję.

Spis treści zawartych w planie:

I.OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA
II. WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
III. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH
IV.PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
V. PLAN WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ
VI. PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
VII. PLAN WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH
VIII. HARMONOGRAM KONKURSÓW
IX. REALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE]
X. HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 


I. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

Organizowanie procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój dziecka np. w zakresie:
• poznawania i rozumienia siebie oraz świata przez dziecko,
• nabywania umiejętności poprzez działanie,
• odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
• budowania systemu wartości
I. Organizowanie i prowadzenie działań wynikających z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego
1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do realizacji planowanych działań.
2. Analiza metod pracy pod kątem wspomagania rozwoju dziecka i jego potrzeb edukacyjnych.
3. Inicjowanie zespołowych i samodzielnych zabaw oraz działań twórczych.
4. Organizowanie wycieczek.
5. Organizowanie imprez, konkursów, uroczystości i wystaw przedszkolnych.
6. Dostarczanie różnych źródeł inspiracji do rozwijania aktywności.
7. Organizowanie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej wspomaganiu rozwoju.
8. Realizacja rocznego planu współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz ze szkołą -cały rok szkolny.

Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka
I. Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci we wszystkich sferach rozwoju.
II. Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju.
III. Formułowanie wniosków z diagnozy i analizy.
IV. Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie
1. Prowadzenie arkuszy diagnostycznych zgodnie z ustaleniami RP.
2. Opracowanie planów indywidualnej i grupowej pracy z dzieckiem.
3. Informowanie rodziców o postępach rozwojowych wychowanków oraz o zauważonych problemach-cały rok szkolny

Organizowanie opieki nad dziećmi
I. Planowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dziecka.
II. Wzmacnianie właściwych zachowań poprzez opracowany system nagród i kar
1. Przestrzeganie i realizowanie zasad wdrożonego programu wychowawczego
w przedszkolu.
2. Przestrzeganie przez nauczycieli procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu i poza nim.
3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi procedurami.
4. Przestrzeganie przez rodziców procedur przyprowadzania i odbierania dziecka.
- cały rok szkolny

 

II. WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
W PLACÓWCE:
1. „ Razem w przedszkolu” autorstwa Jolanty Andrzejewskiej
i Jolanty Wieruckiej

2. Program edukacji przedszkolnej „ Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej


3. „Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej. Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem” M. Malec, U. Galas, M. Dzik, A. Szawurska

 

III. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

1. BAL NA POWITANIE JESIENI 25 IX 2013  Nauczycielki grup IV –VII Marzena Kuczyńska, Jolanta Żaczek, Monika Bicka , Joanna Misiurka, Katarzyna Gruszka i Małgorzata Racięda
2. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ X. 2013 Nauczycielki grup IV i V Marzena Kuczyńska, Jolanta Żaczek, Monika Bicka i Joanna Misiurka
3. DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA, X 2013 grup IV –VII, Marzena Kuczyńska, Jolanta Żaczek, Monika Bicka , Joanna Misiurka, Katarzyna Gruszka i Małgorzata Racięda
4. OFICJALNE OTWARCIE PRZEDSZKOLA PO MODERNIZACJI X 2013, Dyrektor, nauczycielki wszystkich grup
5. PASOWANIE NA STARSZAKA X-XI 2013, Nauczycielki grup IV- VII
6. ŚWIĘTO DYNI, X 2013, Nauczycielki gr. V-VII
7. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK, XI 2013, Nauczycielki wszystkich grup
8. MIKOŁAJKI XII 2013, Nauczycielki poszczególnych grup (w grupach)
9. SPANKO - CZUWANKO XII 2013, Nauczycielki gr. IV, V i VI Marzena Kuczyńska, Jolanta Żaczek, Katarzyna Gruszka i Małgorzata Racięda
10. SPOTKANIE OPŁATKOWE - JASEŁKA XII 2013, Nauczycielki grupy IV – Pani Marzena Kuczyńska i Jolanta Żaczek
11. DZIEŃ BABCI I DZIADKA I 2014, Nauczycielki poszczególnych grup (w grupach)
12. BAL KARNAWAŁOWY I 2014, Nauczycielki grup I-II
13. EKOLOGICZNE POWITANIE WIOSNY III 2014, Nauczycielki GRUP I-VII
14. ZAJĄCZEK W PRZEDSZKOLU 18 IV 2014, Nauczycielki poszczególnych grup (w grupach)
15. DZIEŃ RODZINY – FESTYN V/VI 2014 Nauczycielki grup I-VII
16. POŻEGNANIE 5,6 –LATKÓW VI 2014 Nauczycielki grup IV-VII

 


IV.PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Planowanie rozwoju przedszkola

1. Przedstawienie założeń koncepcji  na lata 2012–2015 i rocznego planu pracy 2013/2014
2. Zapoznanie ze statutem,
3. Procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu,
4. Umowa z rodzicami na deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
4. Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,
5. Zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców w zakładce strony internetowej Miasta Lubań /przedszkola.
6. Kwestionariusz oczekiwań skierowany do rodziców, ankiety mające na celu doskonalenie jakości pracy przedszkola.

Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań między nauczycielkami a rodzicami
1. Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych.
2. Wykaz programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2013/2014.
3. Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej.
4. Dzień konsultacji /informacji dla rodziców (wg potrzeb, w wyznaczonym terminie).
5. Organizacja zajęć otwartych, warsztatów (organizowane w grupach wiekowych), informowanie i zapraszanie rodziców w ciągu całego roku szkolnego.
6. Udział rodziców w wycieczkach – w ciągu roku szkolnego.
7. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości.
8. Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców.
9. Informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci pięcioletnich).
10. Prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców i na Oficjalnej stronie internetowej Miasta Lubań.
11. Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy, przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, kserowanie, okresowe wzbogacanie kącika przyrody, zabaw dzieci w różne akcesoria).

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców
1. Omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia logopedyczna), przekazanie informacji rodzicom.
2. Informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

Kształtowanie świadomości zdrowotnej a promocja zdrowia
1. Spotkania z ludźmi promującymi zdrowy styl życia (propozycje nauczycielek, rodziców np. ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny, apteka itp.),
2. Konkurs plastyczny dla dzieci, rodziców pt. „Zdrowy przedszkolak”,
3. Udział w spacerach, wycieczkach środowiskowych (np. gospodarstwo agroturystyczne, miejsca pracy rodziców, festyny – festyn rodzinny),
4. Systematyczne realizowanie działań prozdrowotnych, proekologicznych zgodnie z planem rocznym.
5. Wspólne zabawy sportowe dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym.
6. Zamieszczanie w kąciku informacyjnym dla rodziców materiałów nt.:
• Dieta bezglutenowa
• Dieta bezmleczna.
• Problemy z alergią

7. Zgłoszenie przedszkola do udziału w projektach i programach :
„Multimedialne Przedszkole. Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem”
Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „ Akademii Aqaufresh”
„Akademia zdrowego przedszkolaka”
Kontynuacja programu „Czyste powietrze wokół nas”
„Rady na odpady”
„Mamo, tato wolę wodę”
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”

V. PLAN WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ

wrzesień 2013
1. Nawiązanie kontaktu z dyrektorem szkoły i nauczycielkami klas I
2. Opracowanie harmonogramu działań

  październik 2013
3. Poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrz

listopad 2013
4. Zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka),
5.Wizyta w bibliotece szkolnej np. „Bajka dla przedszkolaków” – czytanie bajki przez panią bibliotekarkę marzec/kwiecień 2014

Współpraca z Rodzicami
1 . Warsztaty bożonarodzeniowe dla przedszkolaków i ich rodziców, XII 2013
2. Jasełka przedszkolaków – zorganizowanie występu dla przedszkolaków dla rodziców , dziadków oraz Seniorów Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, XII2013/I 2014
3. Organizacja uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, I 2014
4. Przedsięwzięcie Spanko - czuwanko – w oczekiwaniu na Mikołaja, XII 2014
5. Turniej wiedzy o bezpieczeństwie dla przedszkolaków, IV 2014
6. Udział przedszkolaków w lekcji w klasie I, III 2014
7. Festyn Rodzinny z okazji dnia Matki i Ojca, V/VI 2014
8. Czytanie przez rodziców książek dla dzieci w ramach Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
8. Uroczystość pożegnania dzieci 5,6 letnich kończących przedszkole, VI 2014
9. Podsumowanie współpracy – spotkanie z rodzicami, dziećmi sześcioletnimi oraz nauczycielami przedszkola i szkoły, VI 2014

VI. PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

I. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
1. Badania ogólno-rozwojowe za zgodą rodziców
2. Pedagogizacja rodziców z udziałem psychologa na temat:
„Dojrzałość szkolna” Rozmowy rodziców z psychologiem, logopedą, pedagogiem.

II. Współpraca z leśniczówką w Dłużynie
1. Organizacja wycieczki do lasu na :
"Powitanie jesieni"
„Zimowe dokarmianie zwierząt”
„Wiosenne przebudzenie” z udziałem leśników:
• Wspólne podchody w lesie
• Grillowanie, pieczenie ziemniaków
• Słuchanie ciekawostek przyrodniczych

III. Współpraca z władzami Gminy Miejskiej Lubań,
1. Udział przedstawicieli Gminy Miejskiej Lubań, Rady Miasta w uroczystościach przedszkolnych
2. Złożenie życzeń okolicznościowych pracownikom UM Lubań z okazji Bożego Narodzenia
i Wielkanocy
3. Udział dyrektora w sesjach Rady Miasta, rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych

IV. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną , Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
1.Odwiedziny w Bibliotece – zajęcia biblioteczne, czytanie bajek.
2. Kontynuowanie zadań zwianych z organizacją cyklu spotkań z książką poprzez czytanie bajek przez rodziców, dziadków i pracowników instytucji zaprzyjaźnionych.
3. Udział w uroczystościach przedszkolnych, wspólne zabawy.
4. Czytanie przez zaproszonych gości książek dla dzieci w ramach Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

V. Współpraca z zakładami pracy, instytucjami
1. Zaproszenie przedstawicieli Urzędu Miasta i specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w ramach projektu unijnego „Multimedialne przedszkole” na uroczystości przedszkolne.
2. Czytanie przez zaproszonych gości książek dla dzieci w ramach Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
3. Złożenie życzeń okolicznościowych, z okazji świąt - Boże Narodzenie, Wielkanoc, Świąt resortowych
4. Pozyskiwanie sponsorów dla naszej placówki:
- Środki finansowe na wzbogacanie bazy przedszkola
- Wytwory ich produkcji - meble, żywność, środki czystości
- Pozyskiwanie książek w ramach współpracy z „Księgarnią taniej książki”,
- Nagrody na loterię fantową, którą przeprowadzamy na Jarmarku bożonarodzeniowym
i Festynie Rodzinnym.
5. Zaproszenie gości na zajęcia wspólne (policjant, stomatolog, rehabilitant, listonosz, strażak, pielęgniarka).
6. Wycieczki do zakładów pracy.

VII. PLAN WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH
Spacery i wycieczki w obrębie Lubania:
1. park – IX-X.2013, II/III2014, V/VI 2014
2. las, nadleśnictwo - X-XI.2013, IV2014, VI.2014
3. łąka – V/VI 2014
4. zakłady pracy – XII 2013, III 2014
5. ośrodek zdrowia – IV 2014
6. gospodarstwo agroturystyczne – V /VI 2014

Wycieczki poza teren Lubania:
1. Złotoryja Fabryka bombek- XII 2013
2. Domu Pomocy Społecznej Mirsk – XII 2013
3. Farma na rozdrożu Mikułowa- V/VI 2014

VIII. HARMONOGRAM KONKURSÓW

1. Bezpieczeństwo na drodze – IX 2013 – Katarzyna Gruszka
2. Owoce i warzywa cennym źródłem witamin niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania naszego układu odpornościowego – IX 2013 – nauczycielki grup III – VII
3. Konkurs Ekologiczny dla przedszkoli pod honorowym patronatem Ministra Środowiska.
4. „Zdrowym być jak rydz…” konkurs recytatorski – Anna Socha- IV.2014
5. Zdrowy przedszkolak –konkurs plastyczny – Marzena Kuczyńska, Jolanta Żaczek – IV 2014
6. Konkurs plastyczny „Zbożowa MANDELA” (Akademii Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem ,,Zboża zjadamy – energię z nich mamy”), XI 12013
7. HAPPENING „Zdrowy przedszkolak – mądry przedszkolak” – Katarzyna Gruszka, Monika Bicka, Joanna Misiurka- V 2014

IX. REALIZOWANE AKCJE, PROJEKTY EDUKACYJNE

1. Projekt unijny „Multimedialne Przedszkole. Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem”
2. „ Akademii Aqaufresh”
3. „Akademia zdrowego przedszkolaka”4
4. „Czyste powietrze wokół nas”,
5. „Rady na odpady”, kontynuacja
6. „Mamo, tato wolę wodę”
7. „Góra Grosza”

 

X. HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

1. sierpień - organizacyjna
Przewidywany tok posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej.
4. Przedstawienie nowych zarządzeń władz oświatowych i gminnych.
5. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2013/2014.
6. Przypomnienie organizacji pracy w nowym roku szkolnym.
7. Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć.
8. Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia (omówienie sposobu prowadzenia zeszytów sprzętu i pomocy dydaktycznych).
9. Ustalenie organizacji WDN.
10. Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego.
11. Sprawy bieżące.
12. Wnioski i uchwały

2.wrzesień - organizacyjna
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej .
4. Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.
5. Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego wraz z załącznikami, np. planowana ewaluacja (powołanie zespołów ewaluacyjnych), planowana kontrola (harmonogram obserwacji zajęć wraz z obowiązującą dokumentacją), organizacja wspomagania nauczycieli, procedury przeprowadzania obserwacji.
6. Przypomnienie treści regulaminu rady pedagogicznej.
7. Aktualizacja i przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczyciela.
8. Zapoznanie z treścią nowych aktów prawnych dokumentacji pedagogicznej.
9. Sprawy bieżące.
10. Wnioski i uchwały

3. listopad – szkoleniowa
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej .
4. Szkolenie rady pedagogicznej
- „Pierwsza pomoc przedmedyczna” –prezentacja multimedialna, opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci 6 letnich
5. Sprawy bieżące –zaopiniowanie planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy.
6. Wnioski i uchwały

4. luty - podsumowująca/analityczno-kontrolna
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.
5. Karta aktywności pracy własnej nauczyciela w pierwszym półroczu.
6. Przedstawienie raportu zespołu ewaluacyjnego za pierwsze półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu.
7. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w pierwszym półroczu.
8. Wypracowanie wniosków i kierunków zadań do pracy na drugie półrocze bieżącego roku szkolnego.
9. Przedstawienie wyników pracy indywidualnej, wspierającej rozwój prowadzonej w pierwszym półroczu przez nauczycieli
10. Wyniki prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedia).
11. Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju dziecka.
12. Sprawy bieżące.
13. Wnioski i uchwały

5. luty – szkoleniowa
- Ewaluacja wewnętrzna jako sposób badania szkoły – wykład

6. marzec – szkoleniowa
- Tworzenie narzędzi badawczych do ewaluacji pracy przedszkola – warsztaty
- Jak wykorzystywać ewaluację w realizacji wymagań państwa wobec przedszkola - wykład

7. kwiecień – szkoleniowa
- Tworzenie projektu ewaluacyjnego – warsztaty
- Opracowanie i interpretacja zebranych danych, formułowanie wniosków, i rekomendacji , opracowanie raportu – warsztaty

8. marzec/kwiecień
- Bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć edukacyjnych w przedszkolu, na placu zabaw, na wycieczce.
- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, w tym zajęć rewalidacyjnych.

9. maj – szkoleniowa
- Planowanie działań na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zebranych opinii – warsztaty

10. czerwiec – szkoleniowa
- Opracowanie zestawu narzędzi badawczych w oparciu o materiały wypracowane podczas warsztatów.
- Przeprowadzenie ewaluacji wybranego obszaru pracy przedszkola na podstawie opracowanego na warsztatach Projektu ewaluacyjnego.

11. czerwiec/ lipiec 2014- podsumowująca/analityczno-kontrolna
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.
5. Karta aktywności pracy własnej nauczyciela za II półrocze.
6. Przedstawienie raportu zespołu ewaluacyjnego za drugie półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu oraz wyników pracy indywidualnej, wspierającej rozwój dziecka przez nauczycieli.
7. Wyniki prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedia, terapia pedagogiczna).
8. Złożenie sprawozdania przez dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
9. Wypracowanie wniosków i kierunków zadań do pracy na następny rok szkolny.
10. Sprawy bieżące.
11. Wnioski i uchwały


 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...