Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
20-11-2014

 

Roczny plan pracy

Przedszkola Miejskiego nr 3

  w Lubaniu

na rok szkolny 2014/2015

 

Podstawa prawna:

 

·                Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.  2572 ze zm.),

·                Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532),

·                Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w  poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977),

·                Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i  placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

·                Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

·                Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i  programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U.  z 2012 r. poz.752).

 

 

Zatwierdzony do realizacji
Uchwałą   Rady Pedagogicznej Nr 2/2014 z dnia 28.08.2014 r.
  i zatwierdzony przez Radę Rodziców    dnia 29.09.2014 r.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

·                wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014,

·                podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015,

·                Raport z ewaluacji wewnętrznej,

·                diagnozę potrzeb i zainteresowań,

·                oczekiwania rodziców wobec przedszkola,

·                treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,

·                treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,

·                treści podstawy programowej.

 

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

  1. Podjąć Działania niwelujące zachowania agresywne, wyciszające dzieci; Analizować na bieżąco problemy wychowawcze
  2. Zwiększyć ilość zabaw i ćwiczeń manualnych usprawniających motorykę małą.
  3. Należy podjąć działania podnoszące poziom rozwoju umysłowego dzieci i sprawdzić, który obszar jest deficytowy.
  4. Po wstępnej diagnozie (przeprowadzonej w październiku) objąć zaj. terapeutycznymi dzieci, które uzyskają niski poziom rozwoju umysłowego.
  5. Uściślenie współpracy z rodzicami w tym zakresie (np. zebranie podpisów pod informacjami o wskazówkach do pracy z dzieckiem w domu).
  6. Opanowanie podstawy programowej:

 

1)          prowadzić więcej zabaw i gier dydaktycznych, które:

                          -  usprawniają znajomość barw podstawowych,   
                          -   rozwijają umiejętność przeliczania w zakresie od 1- 6

2)          prowadzić zabawy tematyczne

3)          ukierunkować myślenie dzieci w kierunku zdrowego trybu życia przez   organizowanie pogadanek, prowadzenie zajęć praktycznych

4)          zachęcać rodziców do przestrzegania i utrwalania nawyków zdrowego żywienia

5)          Zwiększyć świadomość rodziców nt. zajęć, które odbywają się w przedszkolu
i bogactwa programu poprzez promocję.
Prezentować osiągnięcia wychowanków podczas obserwacji i zajęć otwartych, eksponować ich umiejętności.

6)          Zwiększyć ilość zajęć ruchowych i muzyczno-rytmicznych.

 

 

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015:

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych
      w   związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.

3. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

 

Kierunki planowanych zmian wynikających z koncepcji :

 

1.          Promocja zdrowia, w tym aktywności ruchowej, zdrowego żywienia i zdrowia psychicznego.

2.          Planowy proces wychowawczy oparty na wartościach i radzenie sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.

3.          Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.          Promocja przedszkola i sprawny system obiegu informacji.

 

 

 

 

Spis treści

 

1.          Działalność  opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna przedszkola

2.          Procesy zachodzące w przedszkolu

3.          Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

4.          Zarządzanie przedszkolem

5.          Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych

6.          Dodatkowe obowiązki nauczycieli

7.          Plan współpracy z rodzicami

8.          Procedura informowania rodziców o wynikach obserwacji rozwoju dziecka

 

 

 

 

 

1. DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA, WYCHOWAWCZA

                                                            I DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA

 

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego indywidualnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu i przedszkola

1.          Realizacja programu adaptacyjnego

Wrzesień/ październik 2014

czerwiec 2015

nauczycielki

2.          Obserwacja dzieci w czasie samorzutnych zabaw i podczas zabaw organizowanych z całą grupą

cały rok

nauczycielki

3.          Ogólne zebranie z rodzicami – przedstawienie koncepcji pracy przedszkola, statutu przedszkola, podstawy programowej, działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej

wrzesień 2014

Dyrektor,

nauczycielki

 

4.          Założenie kart obserwacji dzieci 3-4 letnich. Uzupełnianie arkusza obserwacyjnego rozpoznającego możliwości i potrzeby rozwojowe dziecka.

cały rok

nauczycielki grup 3-4 latków

 

5.          Prowadzenie kart diagnozy dziecka do podjęcia nauki
w  szkole – dzieci 5-6 letnie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...